پرداخت قبض جریمه

من دوست می دارم تو را ، باید بگویم تا ابد...هرچند، یادم مانده است گفتی که من هم لحظه ای...!!!


فرزاد_سعیدی#🍁تـــک.بیـــت.های.نـــاب🍁
پرداخت قبض جریمه بانک ملی

پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور
آشنایی یک اتفاق است جدایی یک قانون دل به اتفاق نبندکه قانون اجرامی شود

پرداخت آسان قبض جریمه
هه ! مرا چه به فلسفه؟... من هنوز در منطق چشمانت مانده ام!
قبض جریمه