عکس

☜♥تَــســـــلـیــــم شُــدم ..♥☞

 ⇜ نگید ضعیف بودما ..!!!!

 ⇦ نهــــه ..

 . ✖✖ فقط خنجرازطرفِ کسی به پشتم نشست که خودش همیشه مواظبم بود ..✖✖😔😔ـ